Despre noi

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii "D. Ghiţu" (IIEN) a fost fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova în anul 2005 prin contopirea a trei Centre: Laboratorul Internațional de Supraconductibilitate și Electronică Solidului (LISES), Biroul Specializat de Construcție și Tehnologie în domeniul Electronicii Corpului Solid (BSCT) și Centrul de Cercetare, Proiectare și Fabricare a Tehnicii Medicale din Moldova "Tehmed" ale IFA Academiei de Științe a Moldovei.

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, este acreditat ca organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării, ce efectuează cercetări ştiinţifice conform profilului:

fizica şi nanotehnologia materialelor, ingineria electronică.

Activitatea IIEN „D. Ghițu” se încad rează în prioritatea strategică: „Competitivitate economică și tehnologii inovative”, cu direcțiile „Nanotehnologii” și „Materialetehnologii și produse inovative”.

Obiectivele principale ale activității Institutului sunt:

  • efectuarea investigațiilor științifice fundamentale și aplicative în domeniul electronicii corpului solid, inclusiv la scara nanodimesională; dezvoltarea ingineriei materialelor, structurilor și dispozitivelor electronice;

  • elaborarea de metode și principii fizice noi, nanotehnologii și produse inovative pentru economia națională;

  • proiectarea și elaborarea în baza cercetărilor efectuate a aparatelor și utilajului de pondere sciento-intensivă semnificativă, implementarea lor în industrie, medicină, agricultură, sisteme de automatizare, informaționale, energetice și ecologice.

  • formarea potențialului uman calificat în domeniul ingineriei electronice și tehnologiilor avansate pentru soluționarea problemelor socio-economice dominante și crearea locurilor de muncă pentru specialiști de înaltă calificare;

  • elaborarea nanomaterialelor multifuncționale - nano -iernile care sunt mimetice ale enzimelor naturale, bazate pe nanoparticule metalice și oxizi metalici pentru detectarea si distrugerea poluanților organici persistenți (POP);

  • dezvoltarea convertoarelor de energie alternativă bazate pe straturi dimensional-reduse, cu utilizarea tehnologiilor economic accesibile și ecologic atractive pentru microelectronică, medicină și spintronică;

  • elaborarea și producerea dispozitivelor și instalațiilor electronice și inginerești pentru sistemul de sănătate, agricultură și industrie;

  • coordonarea la nivel republican a cercetărilor și elaborărilor din domeniu.

 

Institutul în comun cu IFA, USM şi UTM editează revista ştiinţifică Moldavian Journal of the Physical Sciencesşi revista ştiinţifico-didactică Fizica şi tehnologiile moderne.

Institutul colaborează şi îşi coordonează activităţile ştiinţifice cu instituţii republicane din cadrul MECC: Institutul de Fizică Aplicată; Institutul de Energetică; Institutul de Microbiologie și Biotehnologii, Universitatea Tehnică din Moldova; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de Medicină “N. Testimiţeanu”; Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi; Întreprinderea CHIŞINĂU-GAZ S.R.L.; Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”Spitalul de Ftiziopneumologie Vorniceni, S.A. Termocom, S.A. Apă-Canal ş.a.

Colaborarea internaţională a Institutului se realizează cu instituţiile din Germania, Rusia, România, Polonia, SUA, Ucraina, Franţa, Turcia s.a.